Gebruik & Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Woofstock is statutair gevestigd te Eindhoven, Nederland
 2. Woofstock: is een deels gratis en deels betaalde community en dating platform voor hondenbezitters en hondenliefhebbers met of zonder relatie. Het doel van Woofstock is mensen en honden met elkaar in contact te brengen. Tevens  faciliteert Woofstock leden in het uitbreiden van een vrienden- of kennissenkring en het vinden van een partner.
 3. Betaalde Diensten: de onderdelen van Woofstock.nl die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Woofstock vastgestelde bedrag.
 4. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en Woofstock op grond waarvan het Lid via een Account toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van Woofstock.nl, inclusief eventuele abonnementen op betaalde diensten.
 5. Account: registratie voor een Lidmaatschap met als doel mensen en honden met elkaar in contact te brengen, het uitbreiden van vrienden- of kennissenkring en het vinden van een geschikte levenspartner.
 6. Profiel: de (persoonlijke) gegevens die een Lid op zijn account plaatst.
 7. Lid: de Natuurlijke Persoon wel of niet in het bezit van een hond die een account op Woofstock.nl heeft.
 8. Content: alle door Woofstock en/of haar partners op Woofstock.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.
 9. Gebruikerscontent: alle door een Lid op Woofstock.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.
 10. Registratie nummer: het administratienummer dat door Woofstock wordt toegewezen aan een Account.
 11. Initiële Termijn: de periode waarvoor een lid een abonnement op een betaalde dienst afsluit.
 12. Deelnemer: Natuurlijk Persoon die deelneemt aan een event georganiseerd door Woofstock of een Lid Organisator van Woofstock. Een lid is pas een deelnemer als hij/zij:  1) aangemeld zijn voor een event 2) een bevestiging hebben ontvangen dat ze op de deelnemerslijst staan en 3) aan eventuele bijbehorende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 13. Lid organisator: Natuurlijk Persoon, lid van Woofstock die op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid via Woofstock.nl een event organiseert waarbij ontmoeting zoals bedoeld door de Woofstock centraal staat.
 14. Event: een activiteit, bijeenkomst waarbij leden van Woofstock gratis of betaald aan kunnen deelnemen. Een event is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan dat events en voor de organisator.
 15. Hondenbezitter: Natuurlijk Persoon in het bezit van 1 of meerdere honden.
 16. Hondenliefhebber: Natuurlijk Persoon die niet in het bezit is van een hond.

Artikel 2. Algemeen

 1. Woofstock (Woofstock) is een deels gratis en deels betaalde community en dating platform voor hondenbezitters en hondenliefhebbers met of zonder relatie. Het doel van Woofstock is honden en mensen met elkaar in contact te brengen.
 2. Woofstock faciliteert leden in het uitbreiden van een vrienden- of kennissenkring en het vinden van een partner. Woofstock faciliteert de leden onder andere in:
  • het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor hond en baas,  door leden voor leden.
  • in het contact komen met andere leden, hondenbezitters. Inzake het vinden van nieuwe vriendschappen of het vinden van een geschikte partner.
  • Woofstock organiseert tevens datingevents met als doel hondenbezitters/hondenliefhebbers met elkaar in contact te brengen.
 3. Het gebruik van de site www.Woofstock.nl is voorbehouden aan leden. Leden zijn degenen die zich hebben ingeschreven via de site, zij hebben zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden en zijn als lid door de Woofstock aanvaard.
 4. Woofstock kent een onderscheid tussen mensen met een gratis lidmaatschap hebben en mensen met een volledig lidmaatschap. Deze laatste is van toepassing inzake dating. Mensen met een volledig lidmaatschap dienen aan de betalingsvoorschriften te hebben voldaan en hebben toegang tot meer functionaliteiten. Deze staan te lezen op Woofstock.nl.

Artikel 3. Toegang, Registratie en Lidmaatschap

 1.  Een Lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.
 2. Het Lidmaatschap is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan zich als stel in te schrijven.
 3. Woofstock is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen.
 4. Het Lidmaatschap gaat in zodra Woofstock dit aan de aanvrager heeft bevestigd door toezending van een logincode en wachtwoord waarmee een Account kan worden geactiveerd.
 5. Woofstock behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
 6. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.
 7. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.
 8. Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Woofstock daarvan direct op de hoogte te stellen. Woofstock is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Woofstock.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 9. Woofstock behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Woofstock.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Woofstock.nl.
 10. Het staat Woofstock vrij aanvullende gedragsregels te publiceren op de site indien deze regels de omgang tussen leden en de werking van de site verbeteren. Dit ter beoordeling aan Woofstock.
 11. Het is een Lid niet toegestaan om meerdere Lidmaatschappen aan te maken dan wel anderszins meerdere Accounts of Profielen aan te (laten) maken, dan wel een derde namens dit Lid één of meerdere Accounts resp. op of uit naam van dit Lid één of meerdere Profielen aan te laten maken.
 12. Leden kunnen hun lidmaatschap op ieder gewenst moment beëindigen, uitsluitend via de daartoe bestemde pagina op de site of per mail.
 13. Na beëindiging van het lidmaatschap kunnen bepaalde persoonskenmerken, zoals de gebruikersnaam, evenwel nog zichtbaar zijn op de site, bijvoorbeeld op de deelnemerslijsten van de georganiseerde events uit het verleden.
 14. Woofstock behoudt zich het recht voor accounts te verwijderen van gratis leden die gedurende een bepaalde periode niet actief zijn geweest. Dit  ter beoordeling van Woofstock.

Artikel 4. Het gebruik van Woofstock.nl, de site van Woofstock

 1. Het Lidmaatschap van Woofstock heeft tot doel, ontmoeting tussen hondenbezitters en hondenliefhebbers, het uitbreiden van vrienden- en kennissenkring en mogelijk het vinden van een geschikte partner. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige en dieronvriendelijke handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Woofstock, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 2. Het Lidmaatschap op Woofstock.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reacties van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet en relaties met een ander Lid aangaat of verbreekt.
 3. Het Lid zal zich bij het gebruik van Woofstock.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door Woofstock of namens Woofstock geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
  1. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
  2. het plegen van (virtuele) diefstal;
  3. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
  4. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
  5. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
  6. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven, junkmail of mailingen met een commercieel karakter;
  7. het plegen van computervredebreuk (‘hacken’);
  8. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  9. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  10. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
  11. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Woofstock.nl door andere Leden.
 4. Het is Leden bij het gebruik van Woofstock datingsite.nl en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Woofstock geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:
  1. direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel op te nemen;
  2. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;
  3. binnen 24 uur meer dan twee e-mailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;
  4. foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, seksueel getinte foto’s met dieren of foto’s van andere mensen dan het Lid zelf op een Profiel te publiceren;
  5. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
  6. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;
  7. Woofstock.nl. dating op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van Woofstock.nl/dating.
 5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen direct te worden aangepast of bijgewerkt.
 6. Woofstock is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Woofstock.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Woofstock.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen. 

Artikel 5. Events

 1. Events zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan die events en voor de organisator.
 2. Een vermelding op de deelnemerslijst van een event geeft geen garantie op deelname. Woofstock kan leden uitsluiten van deelname als de Woofstock dat nodig of wenselijk acht, bijvoorbeeld ten behoeve van een ongestoord verloop van een event.
 3. Leden die zich aanmelden voor een event waarbij een aparte betaling nodig is, bijvoorbeeld voor het financieren van een activiteit, zijn verplicht de betaling meteen te verrichten, volgens de gegeven instructies.
 4. Leden die zijn verhinderd voor een event waarvoor ze zich hebben aangemeld of om een andere reden niet willen komen, zijn verplicht hun aanmelding zo spoedig mogelijk te annuleren via de site. Hetzelfde geldt voor deelnemers die (nog) op de reservelijst staan.
 5. Het is niet toegestaan berichten te plaatsen of te versturen die grof, beledigend, bedreigend of obsceen zijn. Dit ter beoordeling van de Woofstock. Woofstock behoudt zich het recht voor berichten aan te passen of te verwijderen indien dat naar het oordeel van de Woofstock nodig of wenselijk is.
 6. Deelnemers dienen zich tijdens een event te gedragen in overeenstemming met de plaatselijk geldende gedragscodes.
 7. Het is de leden niet toegestaan activiteiten te organiseren of in te dienen voor publicatie met als oogmerk geldelijk gewin voor de organisator of enige andere partij waarmee de organisator banden onderhoudt. Evenmin is het leden toegestaan berichten te plaatsen of in te dienen voor publicatie die te kwalificeren zijn als advertentie, in het bijzonder voor producten of diensten die leiden tot geldelijk gewin voor het lid of enige andere partij waarmee het lid banden onderhoudt.
 8. De Lid Organisator van een event is verplicht accurate en betrouwbare informatie te geven over het event die hij organiseert. De Woofstock behoudt zich het recht voor de ingediende tekst en foto’s te wijzigen, te redigeren of te weigeren als dat naar het oordeel van de Woofstock wenselijk of noodzakelijk is.
 9. De events die door de leden georganiseerd worden mogen niet strijdig zijn met de wet en moeten in overeenstemming zijn met algemene gedrags- en fatsoensnormen. Dit ter beoordeling aan de Woofstock. Het is nadrukkelijk niet toegestaan events te organiseren met een expliciet seksueel karakter. Woofstock behoudt zich het recht voor events te weigeren die naar het oordeel van de Woofstock niet in overeenstemming zijn met:
  • de richtlijnen, intentie of het karakter van de site,
  • events die worden ingediend door leden over wie de Woofstock eerder klachten heeft ontvangen,van wie het anderszins twijfelachtig is of het lid een betrouwbare organisator is. Dit ter beoordeling van de Woofstock.
 10. Na publicatie van een event mag een Lid organisator geen wijzigingen aanbrengen in tekst of foto’s die strijdig zijn met de hier gegeven gedragsregels.
 11. Bij annulering van een event is de Lid Organisator verplicht eventuele ontvangen betalingen van andere leden binnen een week te retourneren aan de leden die zich hebben aangemeld. Indien er na afloop van die periode klachten binnenkomen bij de Woofstock, kan de Woofstock namens de gedupeerden aangifte doen bij de politie. Deze eventuele extra service van Woofstock laat onverlet dat de Woofstock geen formele bemoeienis heeft met het betalingsverkeer tussen leden. 

 Artikel 6. Betaalde diensten

 1. Een abonnement op een Betaalde Dienst komt tot stand op het moment dat Woofstock dit aan de aanvrager heeft bevestigd en wordt aangegaan voor de Initiële Termijn. Een betaald lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Je krijgt een melding wanneer je lidmaatschap afloopt. Je account komt on-line staan zodra je betaald hebt. Verzuim je om (tijdig) te betalen vervalt je volledige lidmaatschap tot een gratis account.
 2. Indien je na het afsluiten van het abonnement, de Betaalde Dienst toch niet wilt af  nemen kun je het abonnement binnen 14 dagen ontbinden. Dit kun je doen via het contactformulier op de website, per e-mail aan info@Woofstock.nl of per post aan Woofstock.nl,  Adres: onder vermelding van je registratienummer. Indien je binnen deze termijn van 14 dagen gebruik maakt van de Betaalde Dienst ga je er mee akkoord dat herroeping van het abonnement niet meer mogelijk is.

Artikel 7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Woofstock behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van Betaalde Diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is Woofstock gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het Lid is dan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Lidmaatschap schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
 3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 4. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Woofstock worden geïnd.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Woofstock gerechtigd de vordering uit handen te gegeven. In dat geval is het Lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 80,00 excl. BTW.
 6. Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats gedurende de Initiële Termijn.

Artikel 8. Privacy

 1. Het privacy beleid van Woofstock zoals beschreven in de privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Woofstock registreert geen adresgegevens.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Woofstock.nl zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Woofstock maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Woofstock en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woofstock openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.
 2. Het is verboden om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit de diensten van Woofstock zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Het Lid staat er voor in dat de door hem op Woofstock.nl geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart Woofstock zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Woofstock in verband met dergelijke aanspraken lijdt.
 4. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid Woofstock het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid, openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van de Woofstock, waaronder begrepen -maar niet beperkt tot het- mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Woofstock is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op resp. in advertenties voor Woofstock.nl tenzij het Lid in zijn/haar Profiel heeft aangegeven dat de foto uitsluitend op verzoek van een ander Lid mag worden getoond.
 5. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op Woofstock.nl gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

Artikel 10. Beëindiging van het Lidmaatschap

 1.  Het betaalde Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website of per e-mail aan info@Woofstock.nl onder vermelding van uw registratienummer. Er vindt geen restitutieplaats van het lidmaatschap.
 2. De Woofstock is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  • a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
  • b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
  • c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
  • d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
  • e. Woofstock naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Woofstock.nl heeft ontvangen;
 3. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Woofstock is Woofstock gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Woofstock te onthouden.
 4. Wanneer Woofstock wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Woofstock gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
 5. In geval Woofstock besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
 6. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Woofstock en laat onverlet enige vordering van Woofstock op het betreffende Lid.

Artikel 11. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid

 1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door het Lid, is Woofstock gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:
  • a. het Profiel te wijzigen;
  • b. het Account tijdelijk te blokkeren;
  • c. het Lidmaatschap te beëindigen; onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Woofstock uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
 2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart  Woofstock zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van Woofstock.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

Artikel 12. Geen garantie; aansprakelijkheid van Woofstock

 1.  Woofstock spant zich er voor in Woofstock.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
 2. Woofstock garandeert uitdrukkelijk niet dat:
  1. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van: (geschikte) events, dog-loving partner of een (succesvolle) relatie;
  2. de op Woofstock.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
  3. de werking van Facewook.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
 3. Op Woofstock.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Woofstock is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
 4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Woofstock is Woofstock niet aansprakelijk voor (de gevolgen van): 
  • a. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap; 
  • b. gedrag van andere Leden op Woofstock.nl
  • c. gebruikmaking van op Woofstock.nl gepubliceerde informatie;
  • d. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
  • e. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Woofstock.nl gepubliceerde of via Woofstock.nl verzonden informatie
  • f. uitval en/of onbereikbaarheid van Woofstock.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.
 5. Enige aansprakelijkheid van Woofstock is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag van 100 ,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Woofstock is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies. 

Artikel 13 Uitsluiten aansprakelijkheid

 1. Woofstock is niet aansprakelijk voor (de gang van zaken rond) events, herplaatsing van honden, aanbod van puppy’s, fokteven of reuen die op de site staan vermeld. Het gaat om afspraken die leden onderling maken, met en ten behoeve van elkaar, en eventueel met een locatie of aanbieder van een dienst, product of activiteit.
 2. Woofstock is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten of producten van leden onderling en derden. Tevens is de Woofstock niet verantwoordelijk voor de informatie en de getoonde foto’s op deze site, noch voor mogelijke daaruit voortvloeiende gevolgen. In dit kader wijzen wij u ook graag op de inhoud van onze Disclaimer.

 3. Woofstock screent events voor publicatie op een aantal globale kenmerken maar is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, noch voor de inhoud of het karakter van berichten die leden op de site publiceren.
 4. Geld overmaken aan andere leden is voor eigen risico. De Woofstock heeft geen bemoeienis met het betalingsverkeer tussen de organisator van een event, deelnemers en de locatie of aanbieder van een activiteit.
 5. In het geval de Woofstock de betaling voor een event faciliteert, beperkt de dienstverlening van de Woofstock zich tot het in ontvangst nemen van individuele betalingen en het uitbetalen aan de locatie of de aanbieder van de activiteit. Hieraan kan een annuleringsmogelijkheid verbonden zijn. Voor zover er enige aansprakelijkheid voor Woofstock zou komen vast te staan, is deze beperkt tot maximaal de omvang van het verloren gegane bedrag, zonder vergoeding van rente of andere bijkomende kosten.
 6. Deelname aan een event is op eigen risico. Indien van toepassing gelden de leveringsvoorwaarden van een locatie of de aanbieder van een activiteit.
 7. Woofstock is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van de Lid organisator, leden of andere partijen, zoals locaties en aanbieders van activiteiten die op de site staan vermeld. Evenmin is de Woofstock verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van personen die zich met andermans inloggegevens toegang hebben verstrekt tot de site, al dan niet te goeder trouw, noch voor schade die het gevolg is van computerinbraak. Voorts is de Woofstock niet aansprakelijk voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie. 

Artikel 14. Slotbepalingen

 1.  In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Woofstock, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Woofstock op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Woofstock.nl.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.
 3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Woofstock zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.
 4. Op betrekkingen tussen leden en de Woofstock is het Nederlandse recht van toepassing.
 5. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de onderhavige of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie onderling op te lossen of met behulp van mediation door een gecertificeerd mediator conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die mediation. De kosten van die mediation dragen partijen gezamenlijk, elk voor een gelijk deel.
 6. De verplichting tot mediation als bedoeld in het voorgaande lid betreft een resultaatsverbintenis om te komen tot een door partijen ondertekende mediation overeenkomst en tot een gezamenlijke bespreking bij de bedoelde mediator. Het doel van de mediation is te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Het betreft een inspanningsverbintenis.
 7. Indien de vorenbedoelde mediation niet tot overeenstemming tussen partijen leidt is de rechtbank Eindhoven bevoegd.
 8. In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Woofstock.

Wij doen al mee!
laatste · Top · Online